07/25/2020
09:30
Hockey
TOHOC01
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
07/25/2020
10:00
Hockey
TOHOC02
Oi Hockey Stadium - Pitch 2
07/25/2020
18:30
Hockey
TOHOC03
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
07/25/2020
19:00
Hockey
TOHOC04
Oi Hockey Stadium - Pitch 2
07/26/2020
09:30
Hockey
TOHOC05
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
07/26/2020
10:00
Hockey
TOHOC06
Oi Hockey Stadium - Pitch 2
07/26/2020
18:30
Hockey
TOHOC07
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
07/26/2020
19:00
Hockey
TOHOC08
Oi Hockey Stadium - Pitch 2
07/27/2020
09:30
Hockey
TOHOC09
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
07/27/2020
10:00
Hockey
TOHOC10
Oi Hockey Stadium - Pitch 2
07/27/2020
18:30
Hockey
TOHOC11
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
07/27/2020
19:00
Hockey
TOHOC12
Oi Hockey Stadium - Pitch 2
07/28/2020
09:30
Hockey
TOHOC13
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
07/28/2020
10:00
Hockey
TOHOC14
Oi Hockey Stadium - Pitch 2
07/28/2020
18:30
Hockey
TOHOC15
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
07/29/2020
09:30
Hockey
TOHOC16
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
07/29/2020
10:00
Hockey
TOHOC17
Oi Hockey Stadium - Pitch 2
07/29/2020
18:30
Hockey
TOHOC18
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
07/29/2020
19:00
Hockey
TOHOC19
Oi Hockey Stadium - Pitch 2
07/30/2020
09:30
Hockey
TOHOC20
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
07/30/2020
10:00
Hockey
TOHOC21
Oi Hockey Stadium - Pitch 2
07/30/2020
18:30
Hockey
TOHOC22
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
07/30/2020
19:00
Hockey
TOHOC23
Oi Hockey Stadium - Pitch 2
07/31/2020
09:30
Hockey
TOHOC24
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
07/31/2020
10:00
Hockey
TOHOC25
Oi Hockey Stadium - Pitch 2
07/31/2020
18:30
Hockey
TOHOC26
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
07/31/2020
19:00
Hockey
TOHOC27
Oi Hockey Stadium - Pitch 2
08/01/2020
09:30
Hockey
TOHOC28
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
08/01/2020
10:00
Hockey
TOHOC29
Oi Hockey Stadium - Pitch 2
08/01/2020
18:30
Hockey
TOHOC30
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
08/02/2020
09:30
Hockey
TOHOC31
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
08/02/2020
18:30
Hockey
TOHOC32
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
08/03/2020
09:30
Hockey
TOHOC33
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
08/03/2020
18:30
Hockey
TOHOC34
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
08/04/2020
10:30
Hockey
TOHOC35
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
08/04/2020
19:00
Hockey
TOHOC36
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
08/05/2020
10:30
Hockey
TOHOC37
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
08/05/2020
19:00
Hockey
TOHOC38
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
08/06/2020
10:30
Hockey
TOHOC39
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
08/06/2020
19:00
Hockey
TOHOC40
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
08/07/2020
10:30
Hockey
TOHOC41
Oi Hockey Stadium - Pitch 1
08/07/2020
19:00
Hockey
TOHOC42
Oi Hockey Stadium - Pitch 1